и неговите спомени

За кооперациите и задругите

ЗАДРУГИТЕ И КООПЕРАЦИИТЕ В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

ГЕОРГИ МИШКОВ

Задружният труд не е комунистическа измислица. Той е бил необходимост в борбата за оцеляване на селяните срещу агресията на едрите собственици, лихварите и зеленичарите. Задругите в българските села съществуват още преди Осво­бождението и се запазват дълго време. Остатъци от задругарството съществуват, особено в подпланинските и планин­ските села, чак до края на Първата световна война. Окон­чателно ги унищожава голямата икономическа криза през 1928 – 1933 година. Любопитно е как описва в „Периодическо списание” от 1887 г. задругите в Западна България видният буржоазен политически деец Иван Ев. Гешов:

„Около самата столица на България има села, в които до днес се е опазила тази любопит­на форма на славянски економически бит – задругата… В Горна баня. Да влезем в къщата на селския свещеник… Ний се на­мираме пред задружната челяд на Божовите… Цялата тази зад­руга, която сега брои вече 35 души, се управлява от един до­макин – Тодорин. С него заедно печелят и шестте му братя, от които единият е свещеник, другий – земледелец, третий – овчарин, четвъртий воденичарин, петий – кръчмар, и шестий – ши­вач. Нищо няма поделено. Всич­ко е общо, с изключение на дрехите. Всички работят за зад­ругата, дори и свещеникът, ако земе пари от някъде – от венчавка, кръщенка, или умиралка, е длъжен да ги внесе в общата каса. Домакинята, Тодориновата жена, нарежда коя етърва кой ден да меси, кой ден да готви. От една пещ и от един котел се хранят 35-те членове на задруга­та. В Горна баня се крепят около 20 задруги… В Драгалевци има две цветущи задруги – Алулови и Даневи, и около тях петнадесетина по-малки… Задружни челяди има във Филиповци, Годеч, Гурмазово, Герман. Ратаите не са част от задругите.”

Така описаните задруги от Ив. Ев. Гешов приличат по нещо на кибуците в Израел. Може би една от разликите е, че задругите са изградени на родов принцип.

Наред със задругите като по-модерна форма на колективизъм са селските кооперации. Родона­чалник на кооперативното дви­жение е видният писател и един от основателите на Радикалната партия в България Тодор Г. Влайков (Веселин). Той още в далеч­ната 1890 г. заедно с тогавашния училищен инспектор Тодор Йончев полагат основите на първото „Заемнодавно спестовно и земе­делско дружество „Орало”. И както отбелязва писателят Ан­гел Каралийчев, „основателите отминаха, но тяхната фиданка порасна и се разклони като мо­гъщо плодно дърво”. Особено се засилва кооперативното движе­ние между двете световни войни, когато възникват разнородни ко­оперативни организации като по­пулярни банки, кредитни, всест­ранни, горски, занаятчийски и др. кооперации. В навечерието на Втората световна война се образуват и първите трудово-кооперативни земеделски Коопера­ции. Могъщ стожер на коопера­тивното движение е Българската земеделска и кооперативна бан­ка. Изпадналото в затруднение селячество е намирало спасение в кредитите, гарантирани от дър­жавата с малък лихвен процент. И независимо от стремежите на едрия – наш и чуждестранен ка­питал да задуши кооперативното движение, то е намирало подкре­па от държавата, защото унищо­жаването на дребните стокопро­изводители довежда до социални и политически конфликти, които са нежелателни за всяка власт.

Разбира се, че войната и его­истичната експанзия на свърза­ния с военновременната обста­новка спекулативен капитал са голяма спирачка пред коопера­тивното движение.

Революцията на 9 септември 1944 г. даде кратковременен простор за развитието на кооперациите, но настъпилите след 1948 г. изменения в обществото и особено след насилствената ко­лективизация след 1956 г. нане­соха много вреди на ТКЗС. Но въпреки многото необмислени експерименти кооперативната идея оцеля, за да могат сега набедените наследници на Найчо Цанов, Т. Г. Влайков с хъс да сечат клона, на който всички се крепят. Заради някакви си 4-5 на сто активни подстрекатели, заи­нтересувани от реституцията, връщането на старото земеползване и унищожаване на коопе­рациите, те обричат останалата част на народа на мизерия. Те, искат или не искат е без значе­ние, връщат земеделието при не­говите далечни изходни позиции, на земеделието на диканите, веялките, сърповете (макар че та­зи дума за тях е „табу”), мага­ретата… и изполицата.

Кой беше казал „Пази боже сляпо да прогледа”? Да, Алеко Константинов, един от най-близ­ките приятели на Найчо Цанов. А кой сега като Данко Хайрсъзина се пъчи и реже като гатербанциг „Каквото съм казал, това ста­ва!” Не е необходимо да се поя­снява за кого става дума, но има ли нещо общо между литератур­ните герои на Щастливеца и днешните политически мъже на Радикалдемократическата пар­тия, не е трудно да се отгатне.

Уви! Бай Ганьо е литературен герой, но байганьовщината е действителност, която нанася и ще нанася беди на страната ни.